Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto dat (dále jen: „GDPR”) je
  Express Překlady s.r.o. IČ 05279461, se sídlem v Dobrušská 880/6 Praha 4 147 00 (dále jen: „správce“).
 2. Kontakt na správce je:

adresa: Dobrušská 880/6 Praha 4 14 700

email: info@express-preklady.cz

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační data, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává informace osobního charakteru, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje na základě objednávkového  formuláře
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění doručení na základě poptávky

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo ke kompletnímu vyplnění dotazníku.
 1. Účelem zpracování osobních dat je
 • Fakturace a plnění zákonných povinností (jméno, adresa, telefon, mail, IČ, DIČ),
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.
Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní data
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z vyplnění poptávkového formuláře mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto odpovědí (po dobu 10 let od vytvoření poptávky).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních informací pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní informace zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních data správce osobní data vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci dat osobního charakeru jsou osoby
 • podílející se na dodání služeb,
 • podílející se na zajištění provozu služeb,
 • zajišťující marketingové služby.

VI.
Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním datům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních datům dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení informací osobního charakteru.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních dat v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení

 1. Vytvořením poptávky prostřednictvím elektronického formuláře nebo zasláním poptávky emailem.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany informací osobního charekteru zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 31.12.2021.